1. Informácie o spracúvaní osobných údajov v ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Spoločnosť ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., so sídlom v Zlíne, Trieda Tomáša Bati 5334, IČO: 46966650, je v rámci svojej činnosti spracovateľom aj správcom osobných údajov a spracúva ich v súlade s právnymi predpismi, vrátane NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobné údaje spracúva a spravuje naša spoločnosť prostredníctvom počítačových systémov a počítačových systémov našich spracovateľov. Ochranu spracúvaných osobných údajov zabezpečujeme vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

S externými špecializovanými spracovateľmi spolupracujeme na základe zmluvy a požadujeme záruky ochrany osobných údajov, najmä pokiaľ ide o odbornosť, spoľahlivosť a zdroje, zavedenie technických a organizačných opatrení, ktoré budú spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 vrátane požiadaviek na bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov riadia zamestnanci odborného útvaru, ktorí plnia alebo zabezpečujú plnenie požiadaviek na ochranu údajov ako spracovateľ aj prevádzkovateľ.

2. Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s článkom 6," Zákonnosť spracúvania", nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, najmä v nevyhnutnom rozsahu:

  •     na plnenie zmlúv
  •     ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje.
  •     spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo dotknutej tretej strany s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov,

3. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

  •     identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby (najmä meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH)
  •     kontaktné údaje umožňujúce komunikáciu s dotknutou osobou - doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď., ak ich dotknutá osoba sama uvedie v komunikácii alebo korešpondencii

4. Zdroj osobných údajov

  •     verejné registre
  •     dotknutej osoby, ak to uvedie v komunikácii alebo korešpondencii, inak na základe žiadosti vrátane súhlasu.

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v obchodných transakciách vyžadujeme v týchto prípadoch

  •     Registračná/klientská oblasť - neverejná oblasť webovej lokality, ktorá sa používa na zaznamenávanie údajov o zákazníkoch na účely opakovaných obchodov.
  •     Odoslanie objednávky produktu
  •     Cookie

V ostatných prípadoch, keď si zákonnosť spracovania osobných údajov bude vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov, požiadame dotknutú osobu o jeho poskytnutie.

6. Cookie

Spoločnosť používa súbory cookie na našej webovej stránke https://www.zps-fn.cz. V rámci súborov cookie zhromažďujeme údaje o vašom zariadení (napr. IP adresu a iné identifikátory vášho zariadenia), vašu polohu (IP adresu) a vašu návštevu (dátum a čas návštevy).

Súbory cookie sú krátkodobé "súbory cookie relácie", ktoré sa vo vašom prehliadači ukladajú len dovtedy, kým ho nezatvoríte, a dlhodobé "trvalé súbory cookie", ktoré zostávajú vo vašom počítači uložené dlhšie, v závislosti od nastavení samotného súboru cookie a prehliadača, alebo kým ich sami neodstránite.

Ukladanie súborov cookie môžete odmietnuť hneď po vstupe na našu webovú lokalitu tým, že nepotvrdíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Podobne používame službu Google Analytics na analýzu návštevnosti webovej lokality, odmietnutím ukladania súborov cookie odmietnete aj odosielanie informácií tejto službe.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané v rámci podnikania uchovávame po dobu stanovenú v súvislosti so zákonnými požiadavkami na uchovávanie účtovných záznamov, záznamov o riadnom plnení daňových povinností a po dobu dohodnutú v zmluve s dotknutou osobou alebo po dobu trvania právneho záujmu na preukázaní riadneho plnenia zmluvných povinností.

8. Uplatňovanie práv dotknutej osoby

V prípade žiadosti o vymazanie profilu, pripomienok k ochrane osobných údajov zo strany našej spoločnosti nás môžete kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: gdpr@zps-fn.cz