Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zps-fn.cz. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.04.2017.

 

Článek I - Všeobecná ustanovení 


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.zps-fn.cz.

2. Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

3. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto VOP uvedeným, kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito VOP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními VOP, se kterými jsou rozporu.

 

Článek II - Vymezení pojmů


1. Prodávající: provozovatel on-line obchodu na adrese www. zps-fn.cz, obchodní společnost ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., IČ: 469 66 650, se sídlem třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 891, e-mail: prodej@zps-fn.cz , tel.: 576 777 518 (dále jen „prodávající“).

2. Kupující: každá fyzická osoba – podnikatel či právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.zps-fn.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (dále jen „kupující“). Kupující zasláním objednávky zboží prostřednictvím on-line obchodu na adrese zps-fn.cz stvrzuje, že takto činí v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném povolání, popřípadě je osobou, která zastupuje podnikatele či jedná na jeho účet.

3. Zboží nabízené prodávajícím v on-line obchodu na adrese www.zps-fn.cz.

4. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.zps-fn.cz, jejímž předmětem je zboží.

 

Článek III - Uzavření kupní smlouvy


1. Postup pro uzavření kupní smlouvy je následující. Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupujícím dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této  souvislosti  je  kupující  povinen  vyplnit  všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti návrhu na uzavření kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče druhu zboží, množství, ceny, způsobu platby a místa doručení zboží.

2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky prodávajícím se však v tomto smyslu za akceptaci objednávky nepovažuje. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.

3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná.

4. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP, tedy především povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit za zboží kupní cenu.

5. V případě, že kupující po odeslání objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem. Jakékoliv změny objednávky jsou však v tomto případě vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

 

Článek IV - Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy


1. Do doby převzetí zboží kupujícím, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy kdykoliv odstoupit.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží, které bude delší než 14 dnů od uvedeného termínu dodání. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

3. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu sídla firmy, případně e-mailem na adresu prodej@zps-fn.cz.

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím a vrácení zboží. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat na adresu do sídla firmy zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 

Článek V - Kupní cena a platební podmínky


1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků.

2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

3. Zboží je kupujícímu zasíláno tzv. na dobírku, tedy k úhradě kupní ceny zboží dochází při převzetí zboží od dopravce. Kupní cenu je možno uhradit hotově nebo prostřednictvím platební karty.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží je prodávající oprávněn pozastavit další sjednané dodávky zboží, a to do úplného zaplacení všech splatných dluhů kupujícího vůči prodávajícímu.

5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto všeobecných obchodních podmínek může být kupujícímu prodávajícím účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení kupujícího. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

 

Článek VI - Způsob doručování


1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Cenu dopravy zboží hradí kupující, a to ve výši dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží se považuje předání zboží prvnímu dopravci, dodáním zboží prvnímu dopravci pak přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.

2. Kupující je povinen při dodání zboží řádně zkontrolovat neporušenost obalu a v případě, že obal, ve kterém je zboží dodáváno, bude porušen, je povinen toto oznámit dopravci a sepsat o tomto záznam. V případě absence takového záznamu ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu.

3. Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

4. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP. Prodávající je oprávněn, poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje zboží.

5. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží zkontrolovat, zejména pokud se týká počtu kusů zboží a jeho kompletnost či celistvost. V případě zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem takto zjištěné závady zdokumentovat a takovou dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením zjištěné vady.

 

Článek VII - Záruka za kvalitu, práva z vadného plnění


1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později.

2. Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo kvalita neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

3. Kupující může u prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, pak má kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- na odstranění vady opravou věci,
- na přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupit od smlouvy.

4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, ledaže kupující žádal o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má právo podle následujícího odstavce, tj. jako při nepodstatném porušení smlouvy. Podstatné je pak takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci, přičemž nároky kupujícího odpovídají nárokům z vadného plnění specifikovaných výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

Článek VIII - Vyřízení reklamace


1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail prodej@zps-fn.cz. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete zde. Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

2. Nezvolí- li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

6 .Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Článek IX - Ochrana osobních údajů


1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodívající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by tím vznikaly jakékoliv náklady.

3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než dopravcům, a to za účelem dodání zboží.

4. Kupující poskytuje své údaje prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

 

Článek X - Řešení sporů


1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.