INFORMACE PRO OZNAMOVATELE - OZNAMOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Společnost ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s. (dále také „ZPS-FN“) zavedla vnitřní oznamovací systém v souvislosti se zákonem o ochraně oznamovatelů, v rámci kterého umožňuje pracovníkům a dalším osobám uvedeným v zákoně podávat oznámení o možných protiprávních jednáních na pracovišti ZPS-FN.

KDO MŮŽE PODAT OZNÁMENÍ?

- zaměstnanci (pracující jak v pracovním poměru, tak na základě dohod)
- stážisté, praktikanti
- osoby poskytující služby v oblastech BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí apod.

JAKÉ JEDNÁNÍ MŮŽE BÝT OZNAMOVÁNO?

- protiprávní jednání jehož společenská škodlivost/ nebezpečnost je definována jinými právními předpisy jako trestný čin, prostřednictvím znaků skutkové podstaty trestného činu,
- protiprávní jednání, které je definováno jinými právními předpisy jako přestupek prostřednictvím skutkové podstaty znaků přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
- jednání, které porušuje zák. č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů,
- jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie s přímou působností nebo národní transpozičních či adaptačních právních předpis promítají pravidla plynoucí z unijních právních předpisů do českého právního řádu v oblasti:

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

JAK PODAT OZNÁMENÍ?

Oznamovatelé mají možnost podat své oznámení:

- prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

1. písemně na adresu zaměstnavatele,
2. elektronicky na adresu: whistleblowing @zps-fn.cz,
3. ústně – telefonicky na telefonní číslo 576 777 517, v pracovní dny v době od 09:00 do 15:00 hod,
4. osobně příslušné osobě, požádá–li o to oznamovatele, oznámení touto formou musí být přijato v přiměřené lhůtě, nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.

- prostřednictvím vnějšího, externího oznamovacího systému zřízenému Ministerstvem spravedlnosti ČR, případně lze oznámení učinit i u jiných orgánů veřejné moci příslušných k řešení oznamovaného protiprávního jednání

JAK JE OZNÁMENÍ ŘEŠENO?

Do sedmi kalendářních dnů písemně řešitel oznámení potvrdí oznamovateli přijetí Vašeho oznámení (neplatí, pokud oznamovatel řešitele oznámení výslovně požádá, aby tak nečinil, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě̌).

Řešitel oznámení na základě informací od oznamovatele prošetří okolnosti oznamovaného jednání ve společnosti. Následně navrhne opatření na zabránění pokračování oznamovaného jednání a nápravu stavu. Přijetí a realizaci těchto opatření řešitel oznámení také kontroluje.

Společnost ZPS-FN nepodnikne žádné negativní (odvetné) opatření proti oznamovateli v souvislosti s podáním oznámení (jako je rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy nebo jiné znevýhodnění, přeložení na jinou práci apod).

Řešitel oznámení oznamovatele nejpozději do 30 dnů vyrozumí o tom, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla navržena. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena až o 60 dnů.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Z působnosti oznamovacího systému jsou vyloučena anonymní oznámení.

Oznámení mohou být pouze pravdivá a autentická. Nelze podávat vědomě nepravdivá oznámení. V případě, že tak oznamovatel učiní, zákon jej nechrání a mohou proti oznamovateli být přijata následná opatření, jak ze strany společnosti, tak ze strany poškozené osoby a státních orgánů.

Při podávání oznámení se také nelze dopouštět jednání, které by naplnilo skutkovou podstatu trestného činu.