1. Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Společnost ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 5334, IČ: 46966650, je v rámci svého předmětu podnikání zpracovatelem i správcem osobních údajů, tyto zpracovává v souladu s právními předpisy včetně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje naše společnost zpracovává a spravuje prostřednictvím počítačových systémů a počítačových systémů našich zpracovatelů. Ochranu zpracovávaných osobních údajů zajišťujeme vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

S  externími specializovanými zpracovateli spolupracujeme na základě smlouvy a požadujeme záruky pro ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost a zdroje, zavedení technických a organizačních opatření, která budou splňovat požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, včetně požadavků na bezpečnost zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je řízeno pracovníky odborného útvaru, kteří plní nebo zajišťují plnění požadavků na ochranu osobních údajů jako zpracovatel i správce.

2. Účel  a rozsah  zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s čl. 6,“ Zákonnost zpracování“, Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, zejména v rozsahu nutném:

  • pro splnění smluv
  • v případech, kdy je to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, titul, adresu, IČ, DIČ
  • kontaktní údaje umožňující komunikaci se subjektem údajů- adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa, aj. pokud je subjekt údajů sám v komunikaci nebo korespondenci uvede

4. Zdroj osobních údajů

  • veřejné rejstříky
  • subjekt údajů pokud je sám v komunikaci nebo korespondenci uvede, jinak na vyžádání včetně udělení souhlasu

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v obchodním styku vyžadujeme v následujících případech

  • Registrace/ klientská zóna – neveřejný prostor webových stránek, který slouží pro evidenci zákaznických údajů pro opakované obchodní případy.
  • Odeslání objednávky produktu
  • Cookie

V dalších případech, kdy bude zákonnost zpracování osobních údajů vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů, požádáme subjekt údajů o jeho udělení.

6. Cookie

Společnost používá na našich webových stránkách https://www.zps-fn.cz soubory cookie. V rámci souborů cookie shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa a jiné identifikátory Vašeho zařízení), údaje o Vaší poloze (IP adresa) a návštěvě (datum a čas návštěvy).

Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle, v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči, nebo dokud je sami neodstraníte.

Ukládání souborů cookie lze odmítnout hned při vstupu na naše webové stránky tím, že nepotvrdíte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Stejně tak používáme i Google Analytics pro analýzu návštěvnosti stránek, odmítnutím ukládání souborů cookie zároveň odmítnete zaslání informací do této služby.

7. Doba  uchovávání  osobních údajů

Osobní údaje zpracované v obchodním styku uchováváme po dobu stanovenou v souvislosti se  zákonnými požadavky na uchovávání účetních záznamů, záznamů o řádném plnění daňových povinností a dále po dobu sjednanou ve smlouvě se subjektem údajů nebo po dobu, po kterou trvá právní zájem na prokázání řádného splnění smluvních závazků.

8. Uplatňování  práv subjektu údajů

V případě požadavku o smazání profilu, připomínek k ochraně osobních údajů naší společností nás můžete kontaktovat na emailové adrese: gdpr@zps-fn.cz