Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują jedynie w związku z zakupem towaru za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.zps-fn.pl. Niniejsze warunki handlowe weszły w życie 01.04.2017.

 

Artykuł I - Postanowienia wstępne


1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH“) określają prawa i obowiązki stron podczas zawierania umów zakupu za pośrednictwem sklepu internerowego znajdującego się pod adresem www.zps-fn.pl.

2. Stosunki prawne, które nie zostały słownie uregulowane w niniejszych OWH, reguluje ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks Cywilny (zwany dalej „KC“).

3. Zawierając umowę zakupu między sprzedającym a kupującym w sposób niżej określony w niniejszych OWH, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH, ich zawartość jest mu znana i że się z nimi zgadza. W przypadku indywidualnych ustaleń między sprzedającym a kupującym w zawartej umowie zakupu, które mogłyby być niezgodne z niniejszymi OWH, postanowienia umowy zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH, z którymi są sprzeczne.

 

Artykuł II - Definicje


1. Sprzedający: operator sklepu internetowego pod adresem www.zps-fn.pl, firma handlowa ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., REGON: 469 66 650, z siedzibą třída Tomáše Bati 5334, 760 01 Zlín, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Brnie, pod sygn. akt. B 891, e-mail: sales@zps-fn.pl, tel.: 576 777 522 (zwany dalej "sprzedającym").

2. Kupujący: każda osoba fizyczna – przedsiębiorca lub osoba prawna, która za pośrednictwem sklepu internetowego www.zps-fn.pl zawiera ze sprzedającym umowę zakupu, której przedmiotem jest towar (zwany dalej "kupującym"). Kupujący przesyłając zamówienie na towar za pośrednictwem sklepu online pod adresem zps-fn.pl stwierdza, że robi to w związku z własną handlową, produkcyjną lub innym tego rodzaju działaniem na własny rachunek, ewentualnie jest osobą, która zastępuje przedsiębiorcę lub działa w jego imieniu.

3. Towar oferowany jest przez sprzedającego w sklepie internetowym pod adresem www.zps-fn.pl.

4. Umowa zakupu: każda umowa zawarta między sprzedającym a kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego siępod adresem www.zps-fn.pl, której przedmiotem jest towar.

 

Artykuł III - Zawarcie umowy zakupu


1. Procedura zawarcia umowy zakupu jest następująca: poprzez wypełnienie i przesłanie zamówienia elektronicznego kupujący tworzy projekt umowy zakupu. W związku z tym kupujący zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich wszystkich pól zamówienia elektronicznego, które zostały oznaczone jako wymagane. Wymagania projektu umowy zakupu wynikają z danych podanych przez kupującego podczas składania zamówienia elektronicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzaj towaru, ilość, cenę, sposób płatności i miejsce dostawy towaru.

2. Umowa zakupu zostaje zawarta w momencie akceptacji projektu przez sprzedającego, to znaczy w momencie akceptacjii zamówienia przez sprzedającego poprzez przesłanie kupującemu potwierdzenia drogą e-mailową. Za akceptację zamówienia nie uważa się jednak przesłanej automatycznie informacji o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Przyjęcie zamówienia z jakąkolwiek poprawką lub zmianą nie jest uznawane za akceptację oferty, ale za nowy projekt umowy proponowany kupującemu przez sprzedajacego. Umowa zakupu zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego.

3. Sprzedający nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymanego zamówienia. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone przez sprzedającego, nie jest uznawane za obowiązujące.

4. Od chwili zawarcia umowy zakupu między kupującym a sprzedającym zawiązują się wzajemne prawa i obowiązki wynikające z umowy zakupu oraz niniejszych OWH, tj. przede wszystkim obowiązek dostarczenia przed sprzedającego towaru zamówionego przez kupującego i przekazanie kupującemu prawa do własności tego towaru oraz obowiązaek kupującego do dokonanie płatności za towar w wysokości ceny zakupu.

5. W przypadku, kiedy kupujący po przesłaniu zamówienia zauważy, że zawiera ono błędy lub inne rozbieżności, informuje o tym fakcie sprzedającego drogą e-mailową. Jakiekolwiek zmiany dotyczące zamówienia uskuteczniają się jednak dopiero w momencie ich zatwierdzenia przez sprzedającego.

 

Artykuł IV - Anulowanie zamówienia i odstąpienie od umowy


1. Do czasu otrzymania towaru przez kupującego, sprzedający ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu.

2. Kupujący ma prawo odstąpienie od umowy w przypadku przedłużania się okresu dostawy towaru, które jest dłuższe niż 14 dni od deklarowanego terminu dostawy. Wzór formularza do odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj.

3. Odstąpienie od umowy kupujący przesyła sprzedającemu w formie tradycyjnej na adres siedziby firmy, ewentualnie e-mailem na adres sales@zps-fn.pl.

4. Sprzedający jest zobowiązany do zwróceniu kupującemu kwoty w wysokości w pełni odpowiadającej cenie towaru i kosztom jego dostarczenia w terminie do 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy zakupu ze strony kupującego i zwrotu towaru. Kupujący jest zobowiązany do przesłania sprzedającemu pod adres siedziby firmy zakupionego towaru. Towar odesłany sprzedającemu powinien być kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, nie może nosić śladów zużycia czy uszkodzenia. Koszty zwrotu towaru sprzedającemu ponosi kupujący.

5. Jeżeli zwrócony towar jest uszkodzony z winy kupującego, sprzedający ma prawo zażądać finansowego odszkodowania od kupującego z tytuu utraty wartości i odliczyć ją od zwracanej kwoty.

 

Artykuł V - Cena zakupu i warunki płatności


1. Informacje o towarze i cenie podawane przez sprzedającego są obowiązujące z wyjątkiem ewidentnego błędu. Ceny nie zawierają podatków ani opłat.

2. Prawo własności towaru przechodzi na kupującego dopiero w momencie dokonania pełnej płatności w wysokości ceny zakupu.

3. Jeżeli towar wysyłany jest kupującemu tzw. za pobraniem, do zapłaty ceny zakupu towaru dochodzi w momencie odbioru towaru od dostawcy. Wysokość cena zakupu może zostać zapłacona w gotówce lub za pośrednictwem karty płatniczej.

4. W przypadku zwłoki ze strony kupującego w dokonaniu płatności ceny zakupu, sprzedający ma prawo do wstrzymania kolejnych prób dostarczenia towaru do momentu całkowitego zapłacenia wszystkich zaległych zadłużeń ze strony kupującego wobec sprzedawcy.

5. W przypadku niewywiązywania się z terminu płatności stanowionego niniejszymi OWH sprzedający może zacząć naliczać kupującemu odsetki w wysokości 0,05 % dziennie z kwoty pozostającej do wpłaty, również za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ze strony kupującego. Prawo sprzedającego do otrzymania odszkodowania, które przysyguje mu w związku ze zwłoką kupującego, nie jest tym samym zniesione.

 

Artykuł VI - Sposób dostawy


1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru w ustalony sposób, odpowiednio zapakowanego i wyposażonego w niezbędne dokumenty. Dostawę towaru zapewnia sprzedający, o ile strony nie usaliły inaczej. Koszt ceny dostawy ponosi kupujący, a w wysokości odpowiadającej aktualnej taryfie dostawcy. Za doręczenie towaru uznaje się przekazanie towaru pierwszemu dostawcy, w związku z czym od momentu przekazania towaru pierwszemu dostawcy za niebezpieczeństwo uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego.

2. W momencie dostarczenia towaru kupującemu jest on zobowiązany do skontrolowania, czy integralność opakowania nie została naruszona, a w razie gdyby opakoowanie, w którym został dostarczony towar, było uszkodzone, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu dostawcy i spisanie odpowiedniego protokołu. W przypadku nieobecności takiego protokołu kupujący traci prawa wynikające z naruszenia integralności opakowania.

3. Towar zostanie dostarczony kupującemu w terminie podanym w potwierdzeniu zamówienia. Towar zostanie dostarczony na adres podany przez kupującego podczas składania zamówienia.

4. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w ustalonym terminie, narusza tym samym swoje obowiązki wynikające z zawartej umowy zakupu oraz niniejszych OWH. Sprzedający jest upoważniony do tego, aby, po skontaktowaniu się z kupującym drogą mailową i poinformowaniu go o nowym orientacyjnym terminie odbioru towaru, sprzedać towar w dogodny sposób. Koszty przechowywania oraz koszty związane z nieudaną próbą dostarczenia towaru z powodu braku współpracy ze strony kupującego w stopniu koniecznym, sprzedający ma prawo naliczyć kupującemu jako zysk ze sprzedaży towaru.

5. Kupujący jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki skontrolować towar, szczególnie pod względem ilości sztuk towaru oraz jego kompletności czy nienaruszalności. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kupujący zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji potwierdzającej wykrytą nieprawidłowość i przekazać ją sprzedającemu wraz ze zgłoszeniem wykrycia nieprawidłowości

 

Artykuł VII - Gwarancja jakości, prawa wynikające z wady wykonania


1. Prawa kupującego wynikające z wady wykonania dotyczą wady, którą przedmiot posiadał w momencie przekazania kupującemu, nawet jeżeli ujawniła się później.

2. Jeżeli otrzymany towar posiada braki lub nie odpowiada ustalonym lub uzasadnionym oczekiwaniom dotyczącym właściwości, nie nadaje się do tradycyjnego lub ustalonego sposóbu wykorzystania, nie jest kompletny, nie odpowiada pod względem ilości, miar, wagi lub jego jakość nie odpowiada innym parametrom pod względem prawnym, zgodności z umową lub umową wstępną, jest to wada towaru, za którą odpowiada sprzedający.

3. Kupujący może skorzystać z praw wynikających z wady wykonania towaru najpóźniej w przeciągu dwóch lat od odbioru towaru. Jeżeli z wadą wykonania związane jest zasadnicze naruszenie umowy, kupujący ma prawo żądać od sprzedającego:
- usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego egzemplarza bez wady lub dostarczenie brakującego elementu,
- usunięcia wady poprzez naprawę,
- adekwatnego rabat od ceny zakupu,
- odstąpienia od umowy.

4. Kupujący, po stwierdzeniu nieprawidłowości, niezwłocznie informuje o niej sprzedającego, jednocześnie wskazując, na jakie przysługujące mu prawo się powołuje. Kupujący nie może zmienić podjętej decyzji bez zgody sprzedającego, chyba że żądał naprawy, która nie jest możliwa do wykonania. Jeżeli kupujący nie powoła się na odpowiednie prawo w określonym czasie, możesz się powoływać na prawo opisane w następnym akapicie, tzn. zdecydować się na postępowanie podobnie jak w przypadku nieuzasadnionego naruszenia umowy. Dotyczy to takiego naruszenia umowy, kiedy strona naruszająca umowę już w trakcie jej zawierania wiedziała o drugiej stronie umowy, że nie zawarłaby ona tejżej umowy, gdyby mogła się spodziewać podobnego naurszenia.

5. Jeżeli wada wykonania nie stanowi zasadniczego naruszenia umowy, kupujący ma prawo żądać usunięcia wady lub otrzymania adekwatnego rabatu od ceny zakupu. Jeżeli sprzedający nie usunie wady przedmiotu lub odmówi usunięcia tejże wady, kupujący może żądać rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy.

6. Sprzedający nie jest zobowiązany do spełnienia żądania kupującego, jeżeli udowodni, że kupujący przed odebraniem towaru był świadomy wady lub sam ją spowodował, szczególnie w przypadku wykorzystywania towaru w sposób niezgodny z tradycyjnym przeznaczeniem lub przeznaczeniem określonym przez sprzedającego. Sprzedający nie odpowiada również za wady będące wynikiem codziennego zużycia lub niestosowania się do instrukcji obsługi.

7. Sprzedający odpowiada za wady powstałe po odbiorze towaru w okresie gwarancyjnym 24 miesięcy lub w okresie użyteczności podanym w reklamie, na obakowaniu towaru lub w załączonej ulotce. W tym terminie kupujący może skorzystać z prawa do reklamacji, przy czym roszczenia kupującego powinny odpowiadać roszczeniom wynikającym z wady wykonania opisanym wyżej w niniejszych OWH.

 

Artykuł VIII - Postępowanie reklamacyjne


1. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji u sprzedającego niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji pisemnie, przesyłając ją na adres sprzedającego lub za pośrednictwem e-maila sales@zps-fn.pl. W reklamacji kupujący powinien zawrzeć swoje dane, opis problemu oraz informaję o pożądanym sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wzór formularza reklamacyjnego można znaleźć tutaj. Zmiana wyboru pożądanego sposobu rozpatrzenia reklamacji bez zgody sprzedającego jest możliwa jedynie w przypadku, kiedy kupujący żąda usunięcia wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia.

2. Jeżeli kupujący nie zgłosi woli skorzystania z prawa do znacznego naruszenia umowy w określonym terminie, obowiązują go prawa jak przy nie jako nieznacznego naurszenia umowy.

3. Kupujący jest zobowiązany do okazania dowodu zakupu towaru u sprzedającego. Czas rozpatrzenia reklamacji zaczyna być naliczany od dnia przekazania/doręczenia sprzedającemu towaru, który stanowi przedmiot reklamacji.

4. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, najpóźniej do trzech dni roboczych rozpatrzyć reklamację, ewentualnie zdecydować o tym, że do jej rozpatrzenia konieczna będzie ocena techniczna. Informację o konieczności oceny technicznej jest zobowiązany przekazać kupującemu w określonym wyżej terminie. Reklamację dotyczącą wady wraz z jej usunięciem powinien rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 30 dni od jej zgłoszenia, jeżeli pisemnie nie ustali z kupującym dłuższego okresu rozpatrzenia reklamacji. Po upłynięciu tego terminu kupujący zyskuje te same prawa jak w przypadku znacznego naruszenia umowy.

5. Jeżeli sprzedający odmówi usunięcia wady przedmiotu, kupujący może żądać adekwatnego rabatu od ceny zakupu lub odstąpić od umowy zakupu.

6. Czas gwarancji wydłuża się od momentu rozpatrzenia reklamacji do momentu, kiedy kupujący zobowiązał się przedmiot odebrać. Jeżeli dojdzie do wymiany towaru lub jego elementu, dochodzi do odnowienia okresu gwarancyjnego, jak gdyby towar lub jego element został zakupiony na nowo.

7. Jeżeli nie jest możliwe śledzenie statusu rozpatrywania reklamacji online, sprzedający zobowiązuje się do informowania kupującego o postępach w rozpatrywaniu reklamacji za pośrednictwem e-maila.

8. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupującemu należy się rekompensata kosztów poniesionych w związku z rozpatrywaniem reklamacji.

 

Artykuł IX - Ochrona danych osobowych


1. Kupujący zgadza się na udostępnianie swoich danych osobowych do ich przetwarzania i przechowywania przez sprzedającego zgodnie z ustawąo ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) ze względu na obowiązywanie zawartej umowy. Kupujący ma prawo do informacji, jakie dane osobowe ewidowane są przez sprzedającego, jak i do zmiany tychże danych, ewentualnie do niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Nadzór nad ochroną danych osobowych pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych.

2. Kupujący może poinformować sprzedającego, że nie życzy sobie otrzymywania informacji handlowych na uzyskany przez sprzedającego adres e-mailowy w związku z obowiązującą umową, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

3. Sprzedający zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych kupującego osobom trzecim innym niż dostawca (jedynie w celu dostarczenia towaru).

4. Kupujący udostępnia sprzedającemu swoje w związku z zawarciem umowy zakupu.

 

Artykuł X - Rozwiązywanie konfliktów


1. Spory między sprzedającym a kupującym rozwiązują sądy powszechne.