1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w firmie ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.

Firma ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., z siedzibą w Zlinie, třída Tomáše Bati 5334, REGON 46966650, w ramach swojego przedmiotu działalności jest również administratorem danych osobowych, które przetwarza zgodnie z prawem, w tym ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) w 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Dane osobowe są przetwarzane i zarządzane przez naszą firmę za pośrednictwem systemów komputerowych oraz systemów komputerowych naszych procesorów. Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest zapewniona przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Współpracujemy w ramach umowy z zewnętrznymi pracownikami na specjalistycznych stanowiskach procesorów, od których wymagamy gwarancji ochrony danych osobowych, w szczególności w sferach takich jak wiedza specjalistyczna,  niezawodność i zasoby, wprowadzanie środków zaradczych  technicznych i organizacyjnych. Gwarancje te mają spełniać wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się pod kontrolą  pracowników specjalistycznego działu, którzy spełniają lub gwarantują spełnianie wymogów ochrony danych jako procesor i administrator.

2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z art 6, „Legalność przetwarzania,” Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, w szczególności w zakresie niezbędnym w następujących przypadkach:

  • W celu wypełnienia kontraktów
  • w przypadkach, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
  • przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów właściwego administratora lub osoby trzeciej, z wyjątkiem przypadku gdy pierwszeństwo przed tymi interesami mają interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych, wymagające ochrony danych osobowych,


3. Kategorie danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania

  • informacje identyfikacyjne służące do jednoznacznej i niezamiennej identyfikacji podmiotu danych (w szczególności imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej
  • dane kontaktowe do komunikowania się z podmiotem danych - adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, itd., jeżeli osoba, której dane dotyczą, sama w komunikacji lub korespondencji podała te dane


4. Źródło danych osobowych

  • rejestry publiczne
  • podmiot danych, jeśli je sam poda w komunikacji lub korespondencji, w innym przypadku na wniosek i po udzieleniu zgody

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w transakcjach handlowych wymagamy w następujących przypadkach:

  • Strefa rejestracji / Klient – strefa  niepubliczna strony internetowej, która służy do ewidencji danych klienta w przypadku powtarzających się zamówień
  • Wysyłanie zamówienia na produkt
  • Cookies

W innych przypadkach, w których zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprosimy osobę, której dane dotyczą, o jej udzielenie.

6. Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies na stronie internetowej https://www.zps-fn.pl. W ramach plików cookie zbieramy informacje o urządzeniu (np. adres IP i innych identyfikatorów urządzenia) informacje o lokalizacji (adres IP) oraz informacje dotyczące wizyty (data i czas wizyty).

Pliki cookies mogą być krótkotwałe, tzw. „session cookie”, które są przechowywane w przeglądarce tylko do jej zamknięcia, lub długoterminowe, tzw. „persistent cookie”, które pozostają zapisane w komputerze przez dłuższy czas, w zależności od ustawień przeglądarki i samych ciasteczek, lub  dopóki nie zostaną usunięte.

Możesz nie wyrazić zgody na używanie przez nas cookies od razu po wejściu na naszą stronę internetową, nie potwierdzając swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dotyczy to również Google Analytics, których używamy do analizy ruchu na stronie - odmawiając przechowywania plików cookie odmawiasz jednocześnie wysłania informacji do tego dostawcy usług.

7. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w zakresie stosunków handlowych przechowujemy przez okres czasu ustalony w związku z wymogami prawnymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji księgowych, dokumentacji dotyczącej właściwego przestrzegania przepisów podatkowych oraz na okres czasu ustalony w umowie z podmiotem którego te dane dotyczą, lub na czas trwania interesu prawnego w wykazaniu prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.

8. Egzekwowanie praw podmiotu danych

W przypadku próśb o usunięcie profilu lub komentarzy dotyczących polityki prywatności naszej firmy można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: gdpr@zps-fn.pl